ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμπληρώστε τα πεδία για να έχετε μια εκτίμηση κόστους.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Συμπληρώστε τα πεδία για να έχετε μια εκτίμηση κόστους.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
x(ανά ημέρα)
(σύνολο)
Λ.Κηφισίας 342 15451, Ν.Ψυχικό Τηλ: 210-6179743 luxuryhire@kosmocar.gr

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

1. Στο κείμενο που ακολουθεί, με τον όρο «Εταιρεία» εννοούμε την Kosmocar AE, ενώ με τον όρο «Πελάτης» εννοούμε τον ενοικιαστή του αυτοκινήτου. Η λέξη «Όχημα» αναφέρεται στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

 

2. Με την παραλαβή του Οχήματος, δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο Ενοικίασης (ΜΣΕ) το οποίο καλείται να ελέγξει και να υπογράψει.

3. Κατά την παραλαβή, ο ενοικιαστής καλείται να επιβεβαιώσει την καλή κατάσταση του Οχήματος.

4. Η Εταιρεία συμφωνεί να ενοικιάσει και ο Πελάτης να εκμισθώσει το Όχημα, αποδεχόμενος τους όρους και τις προϋποθέσεις ενοικίασης που θέτει η Εταιρεία, όπως αναγράφονται στο παρόν. Ο Πελάτης εκμισθώνει ένα Όχημα συγκεκριμένης μάρκας και μοντέλου.

5. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει στην Εταιρεία όλες τις επιπρόσθετες χρεώσεις που τυχόν προκύψουν όπως χρέωση λόγω υπέρβασης του ορίου χιλιομέτρων, ΦΠΑ και άλλους φόρους.

6. Ο Πελάτης πρέπει να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας από την οποία η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει έγκριση για δέσμευση ποσού €1.500-€3.000, ανάλογα με τον τύπο του ενοικαζόμενου Οχήματος.

7. Όλα τα Οχήματα που ενοικιάζει η Εταιρεία καλύπτονται από μικτή ασφάλιση ατυχήματος, με συμμετοχή του Πελάτη (€1.500) σε περίπτωση ιδίων ζημιών.

8. Η Εταιρεία θέτει ως βασική προϋπόθεση ενοικίασης την προσκόμιση έγκυρης άδειας οδήγησης η οποία θα έχει εκδοθεί τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την ημερομηνία ενοικίασης, ενώ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου εγκυρότητας της άδειας. Ο Πελάτης ή/και κάθε εξουσιοδοτημένος οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 25 ή 30 έτη, ανάλογα με τον τύπο του Οχήματος.

9. Η ασφάλιση του αυτοκινήτου σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει φθορές που προκαλούνται στο Όχημα και οφείλονται σε κακή χρήση. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της απώλειας, ή των φθορών που προκαλούνται στο Όχημα αν ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις ενοικίασης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία για τις ζημίες που έχει προκαλέσει.

10. Η μικτή ασφάλιση του οχήματος, με συμμετοχή €1.500 του Πελάτη σε περίπτωση ιδίων ζημιών, περιλαμβάνεται στο ημερήσιο μίσθωμα του Οχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο Πελάτης υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία τα πλήρη στοιχεία άλλων αυτοκινήτων και οδηγών που πιθανόν να εμπλέκονται, καθώς και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια απαιτηθεί.

11. Με βάση τα παραπάνω, ο Πελάτης αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να εξασφαλίσει τη στοιχειώδη φροντίδα και την απαιτούμενη προσοχή προκειμένου να αποτρέψει τη φθορά ή απώλεια του Οχήματος κατά την περίοδο της ενοικίασης.

12. Ο Πελάτης αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια προκύψει εξαιτίας σκόπιμης ενέργειας ή αμέλειας. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, την περίπτωση απώλειας ή φθοράς του Οχήματος ή των παρελκόμενων και αξεσουάρ του ως αποτέλεσμα κλοπής που θα συμβεί ενώ ο Πελάτης, ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη άτομο, έχει αφήσει τα κλειδιά του Οχήματος μέσα ή πάνω στο Όχημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία.

13. Ο Πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι (α) στο Όχημα δεν επιβαίνουν περισσότεροι από τον επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών, (β) το Όχημα δεν θα βγει εκτός των συνόρων της Ελλάδας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και (γ) δεν θα μεταφερθεί με άλλο μεταφορικό μέσο.

14. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το Όχημα κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παράδοσης, στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Αυτό περιλαμβάνει την κατάσταση των ελαστικών, των εργαλείων, του ηχοσυστήματος και όλων των αξεσουάρ του αυτοκινήτου. Αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται ειδικός καθαρισμός, η Εταιρεία θα χρεώσει χωριστά τον Πελάτη προκειμένου να καλύψει το κόστος καθαρισμού, ή επανορθωτικής εργασίας που απαιτείται.

15. Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στον Πελάτη ένα Όχημα το οποίο βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση και λειτουργεί ικανοποιητικά σε όλη της διάρκεια της εκμίσθωσης. Αν το όχημα παρουσιάσει βλάβη στην διάρκεια της εκμίσθωσης για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά σε αμέλεια της Εταιρείας ή σε λανθάνον ελάττωμα του οχήματος, η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει το πρόβλημα που δημιουργείται στον Πελάτη. Έτσι, η Εταιρεία θα αναλάβει, σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα ενημερωθεί για τη βλάβη, (α) να στείλει τεχνικό προκειμένου να διαγνώσει τη βλάβη και να επισκευάσει το Όχημα προκειμένου να είναι λειτουργικό σε ικανοποιητικό βαθμό για το υπόλοιπο της περιόδου μίσθωσης και (β) αν το Όχημα δεν μπορεί να επισκευαστεί, να φροντίσει να παρασχεθεί στον Πελάτη αυτοκίνητο αντικατάστασης για το υπόλοιπο της περιόδου μίσθωσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

16. Aν ο Πελάτης διαπιστώσει δυσλειτουργία του Οχήματος που οφείλεται σε οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία, ενώ πρέπει να μη χρησιμοποιήσει το Όχημα εφόσον αυτό δεν βρίσκεται σε απολύτως αξιόπιστη κατάσταση.

17. Το Όχημα εκμισθώνεται με την ημερήσια συμφωνημένη χρέωση, βάσει του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας. Ως ημέρα ορίζεται η περίοδος 24 ωρών από την έναρξη της μίσθωσης. Στον Πελάτη δίνεται κατά την επιστροφή περίοδος χάριτος μιας ώρας μετά την παρέλευση της ημέρας. Μετά το διάστημα αυτό, ο Πελάτης χρεώνεται το κόστος μίας επιπλέον ημέρας.

18. Σε περίπτωση ακύρωσης ενοικίασης, δεν επιβάλλεται χρέωση με την προϋπόθεση ότι η ακύρωση γίνει 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Πελάτης επιβαρύνεται με 50% του συνολικού τιμήματος της μίσθωσης.

19. Στην περίπτωση που ο Πελάτης χρειάζεται το Όχημα για περίοδο μεγαλύτερη της συμφωνημένης, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Εταιρεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Αν δεν ειδοποιήσει εγκαίρως για το αίτημα του, το δικαίωμα χρήσης του Οχήματος μπορεί, με απόφαση της Εταιρείας, να τερματιστεί και σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης θα είναι υπόχρεος αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του Οχήματος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αν δεν ειδοποιηθεί σχετικά, να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την επιστροφή του Οχήματος.

20. Αν η ενοικίαση επεκταθεί πέραν των 14 ημερών, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για τα διανυθέντα χιλιόμετρα του Οχήματος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το Όχημα με άλλο.

21. Σε περίπτωση που τα διανυθέντα χιλιόμετρα υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο, ο Πελάτης επιβαρύνεται με €3 ανά επιπλέον χιλιόμετρο.

22. Κάθε παραλαβή και παράδοση Οχήματος γίνεται μόνον στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής / παράδοσης της Εταιρείας, από τις 10:00 έως τις 17:00.

23. Όλα τα Οχήματα παραδίδονται με γεμάτο ρεζερβουάρ. Ο Πελάτης πρέπει είτε να επιστρέψει το Όχημα με γεμάτο ρεζερβουάρ, είτε να επιβαρυνθεί το κόστος του καυσίμου που υπολείπεται με €2/λίτρο(*), καθώς και με 10,00€ για τον ίδιο τον ανεφοδιασμό. (*) Ενδεικτική χρέωση που εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων

24. Ο Πελάτης ευθύνεται προσωπικά για οποιοδήποτε πρόστιμο επισύρει η παράβαση του Κ.Ο.Κ και των Νόμων που αφορούν τον οδηγό, τον συνοδηγό, τους επιβάτες και το Όχημα.

25. Αν το Όχημα κατασχεθεί από Τελωνειακές ή άλλες Αρχές, ο Πελάτης θα χρεωθεί για οποιοδήποτε πρόστιμο, φθορά ή απώλεια εισοδήματος προκύψει κατά την περίοδο που η Εταιρεία δεν μπορεί να εκμισθώσει το Όχημα.

26. Το Όχημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί:
(α) για την μεταφορά ανθρώπων ή αντικειμένων με μίσθωμα ή ανταμοιβή,
(β) για συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας, ράλι, αγώνες επίδειξης, δοκιμές ταχύτητας ή άλλες σχετικές δραστηριότητες, εκμάθηση οδήγησης, κ.λπ. και
(γ) σε παραβίαση της νομοθεσίας, των κανόνων και των περιορισμών που διέπουν τη χρήση του Οχήματος, ή για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό.

27. Το Όχημα δεν επιτρέπεται να οδηγείται από άτομο:
(α) μικρότερης ηλικίας από αυτήν που ορίζει κάθε φορά η Εταιρεία και η οποία γνωστοποιείται στον Πελάτη κατά την ενοικίαση,
(β) το οποίο δεν διαθέτει έγκυρη άδεια οδήγησης που είναι σε ισχύ τουλάχιστον 2 έτη,
(γ) το οποίο βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών και
(δ) του οποίου η άδεια οδήγησης υπόκειται σε περιορισμούς εξαιτίας ανικανότητας ή άλλου προβλήματος.

28. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετηθεί μέσα στο αυτοκίνητο παραμένει εκεί με δική του ευθύνη και η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για αυτό το αντικείμενο.

29. Ο Πελάτης, μετά από αίτημα της Εταιρείας, υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους της Εταιρείας ή/και της ασφαλιστικής της εταιρείας και να επιτρέψει το όνομα του να χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία προκειμένου αυτή να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της εναντίον Τρίτων που σχετίζονται με το Όχημα.

30. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκμίσθωση του Οχήματος εφόσον ο Πελάτης παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να δώσει τα στοιχεία του Πελάτη στις αρμόδιες Αρχές, την Αστυνομία ή άλλον σχετικό Οργανισμό.

31. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει την πιστωτική κάρτα την οποία υπέδειξε ο Πελάτης κατά τη μίσθωση για κόστη που προέκυψαν βάσει της συμφωνίας.

32. Με την επιστροφή του Οχήματος, αυτό ελέγχεται. Καταρχάς, τυχόν ζημιά προσδιορίζεται με οπτικό έλεγχο του αμαξώματος, του εσωτερικού, των εργαλείων και των αξεσουάρ του Οχήματος. Όταν η ζημιά διαπιστωθεί ότι αφορά μηχανικά μέρη ή το πάτωμα του αυτοκινήτου, τότε απαιτείται λεπτομερής τεχνικός έλεγχος.

33. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά εντοπιστεί στο Όχημα όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ακόμη και αν η ζημιά προέκυψε εκ των υστέρων ως αποτέλεσμα ενέργειας εκ μέρους του Πελάτη.

34. Κάθε ζημιά στο Όχημα κατά την επιστροφή από τον Πελάτη μπορεί να είναι είτε καινούρια ζημιά είτε φυσιολογική φθορά. Τα παρακάτω δεν θεωρούνται φυσιολογική φθορά και ο Πελάτης χρεώνεται ανάλογα:
• Αμάξωμα: Οποιαδήποτε τρύπα, χτύπημα, σκίσιμο, αμυχή, γρατζουνιά, βαθούλωμα και κάθε γδάρσιμο που προκαλεί φθορά στο χρώμα.
• Τζάμια: Οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε τζάμι του Οχήματος.
• Φωτιστικά σώματα: Οποιαδήποτε τρύπα, χτύπημα, αμυχή ή γρατζουνιά.
• Ελαστικά: Οποιοδήποτε σκίσιμο, τρύπημα, επισκευή, εμφανής παραμόρφωση ή υπερβολική φθορά, δυσανάλογη με τα διανυθέντα χιλιόμετρα της ενοικίασης.
• Τροχοί (Ζάντες): Οποιοδήποτε χτύπημα ή στράβωμα που παραμορφώνει ή καθιστά τον τροχό ακατάλληλο για οδήγηση.

 

• Εσωτερικό: Οποιοδήποτε κάψιμο, σκίσιμο, τρύπημα, λεκές ή έντονη μυρωδιά.

 

• Πάτωμα: Οποιοδήποτε σπάσιμο ή άλλη δομική ζημιά στην εξάτμιση ή άλλο τμήμα του πατώματος.

 

• Αξεσουάρ και εξοπλισμός: Οποιοδήποτε αντικείμενο λείπει ή έχει φθορά.

 

• Ο Πελάτης είναι επίσης υπόλογος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης επισκευής, σε συνέχεια των παραπάνω.

 

35. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προξενήσει στο Όχημα κατά τη διάρκεια της ενοικίασης. Εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της μίσθωσης, η συμμετοχή του Πελάτη στην αποζημίωση της ζημιάς φτάνει μέχρι το ποσό των €1.500, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η ζημιά εμπίπτει στις ασφαλιστικές καλύψεις. Το ποσό αυτό πληρώνεται αμέσως, στο τέλος της μίσθωσης ή νωρίτερα αν απαιτηθεί από την Εταιρεία.

 

36. Όταν η ζημιά του Οχήματος και όλα τα σχετικά κόστη έχουν καταγραφεί, ο Πελάτης θα ενημερωθεί γραπτώς για το κόστος επισκευής, τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, την αποζημίωση Τρίτων, τυχόν άλλες χρεώσεις, καθώς και για τα έξοδα διαχείρισης. Αν, όταν το αυτοκίνητο επισκευαστεί και οι οικονομικές υποχρεώσεις έχουν τακτοποιηθεί, περισσεύει κάποιο ποσό, αυτό θα επιστραφεί στον Πελάτη.

 

37. Στην περίπτωση κατά την οποία ευθύνεται Τρίτος για τη ζημιά, η Εταιρεία θα επιδιώξει να καλύψει όλα τα κόστη ο Τρίτος, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι εμπορικά εφικτό, κατά την κρίση της Εταιρείας.

 

38. Κάθε επισκευή γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της συγκεκριμένης μάρκας. Οι επισκευές στο Όχημα γίνονται με τρόπο που εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό κόστος και τον μικρότερο δυνατό χρόνο, εφόσον βέβαια υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά, το επιτρέπει ο φόρτος εργασίας και με την προϋπόθεση ασφαλώς ότι το Όχημα θα είναι αξιόπιστο μετά την επισκευή.

 

39. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Πελάτη και Εταιρείας όσον αφορά υπαιτιότητα, κόστος επισκευής ή άλλα θέματα σχετικά με ζημιά σε Όχημα, η διαδικασία επίλυσης της διαφωνίας την οποία ακολουθεί η Εταιρεία δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του Πελάτη.

 

40. Όλοι οι όροι του συμβολαίου αυτού θεωρούνται ουσιώδεις. Η αθέτηση οποιασδήποτε υποχρεώσεως εκ μέρους του Πελάτη δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία άμεσης καταγγελίας της σύμβασης αυτής. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος από την Εταιρεία, καθίστανται αυτομάτως και αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες οι οφειλές του Πελάτη που απορρέουν από την καταγγελθείσα σύμβαση μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας. Η Εταιρεία δικαιούται σε κάθε περίπτωση να απαιτήσει, επιπλέον των ανωτέρω ποσών, την πλήρη αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας της.

 

41. Σε περίπτωση που ο Πελάτης προβεί σε μονομερή καταγγελία της παρούσας μισθώσεως πριν την λήξη της συμφωνημένης διάρκειας αυτής, υποχρεούται να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος, καθώς και να επιστρέψει άμεσα στην Εταιρεία το Όχημα.

 

42. Σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης εξ αιτίας παραβάσεως εκ μέρους του Πελάτη των όρων της σύμβασης, σε περίπτωση παρόδου του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής, η Εταιρεία δικαιούται να αφαιρέσει το ενοικιαζόμενο Όχημα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, δυνάμει ανέκκλητης πληρεξουσιότητας του Πελάτη προς την Εταιρεία η οποία θα δίδεται αποκλειστικά προς το συμφέρον της Εταιρείας.

 

43. Ρητά συμφωνείται στο παρόν ότι, τα αντίγραφα των λογαριασμών που τηρούνται από την Εταιρεία προς εξυπηρέτηση της παρούσας σύμβασης, καθώς και τα αποσπάσματα από τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας που εμφανίζουν τις συναλλαγές σχετικές με την παρούσα σύμβαση, αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων της Εταιρείας κατά του Πελάτη και έγγραφα δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Τα αντίγραφα, ή τα αποσπάσματα αυτά συνομολογείται ότι είτε θα εξάγονται ως φωτοαντίγραφα, είτε θα αναπαράγονται με μηχανογραφική μέθοδο κατ` αποτύπωση των δεδομένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Εταιρείας, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνηθίζει στις συναλλαγές της η Εταιρεία, του Πελάτη παραιτουμένου από κάθε δικαίωμα αμφισβητήσεώς τους.

 

44. Τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος επιτρέπεται μόνο με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων.

45. Η μη άσκηση, ή η καθυστερημένη άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της βάσει της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από αυτά.

46. Κάθε διαφορά που προκύπτει από το παρόν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία, ισχύ ή εκτέλεση αυτού, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών ή/και Πειραιώς.